آینه…

می خوام از آینه ها دل بکنم

اما دل نمی ذاره

راه بیفتم دل به دریا بزنم

اما دل نمی ذاره

لنگ نویس : امان از دست دل که نمی دونم چی کارش کنم!

Advertisements